1402/07/22

چکیده

نرخ محصولات فولادی بازار آهن، در روز گذشته به صورت زیر میباشد:

۱۴۰۰ چهارشنبه ۱ دي
1382
1402/07/22

پنجشنبه 20مهرماه 1402

میلگرد: نرخ اکثر کارخانجات میلگرد بدون تغییر قیمت اعلام شد. 

محصولات ذوبی: در بخش محصولات ذوبی میلگرد درکارخانه ذوب آهن با 100 تومان کاهش قیمت اعلام شد.

نرخ تیرآهن ذوبی دربنگاه بدون تغییر قیمت و در کارخانه 100 الی 150 تومان با کاهش قیمت اعلام شد.

شمش فولادی: بدون تغییرقیمت اعلام شد.

نرخ محصولات مفتولی ،نبشی،ناودانی،سپری بدون تغییر قیمت اعلام شد.

قوطی و پروفیل: بدون تغییر قیمت اعلام شد.

 

 

1402/07/22

عباس زاده

کارشناس تولید محتوا