هاش 20 سنگین ذوبی
قیمت 26,146 تومان
محل بارگیری انبار تهران
وزن تقریبی
طول شاخه
واحد فروش