هاش 20سنگین ذوبی
قیمت 380,734 تومان
محل بارگیری انبار تهران
وزن تقریبی
طول شاخه
واحد فروش