هاش 22 سبک ترک
قیمت 57,798 تومان
محل بارگیری انبار تهران
وزن تقریبی
طول شاخه
واحد فروش