هاش 26 سبک ترک
قیمت 58,715 تومان
محل بارگیری انبار تهران
وزن تقریبی
طول شاخه
واحد فروش