هاش 28 سبک ترک
قیمت 550,459 تومان
محل بارگیری انبار تهران
وزن تقریبی
طول شاخه
واحد فروش