هاش 18 سبک ذوبی
قیمت 25,229 تومان
محل بارگیری انبار تهران
وزن تقریبی
طول شاخه
واحد فروش