میلگرد خلیج 25 آجدار A3
قیمت 14,082 تومان
محل بارگیری کارخانه
وزن تقریبی
واحد فروش
پیشنهاد ویژه False