میلگرد 32 اروند A3
قیمت 14,954 تومان
محل بارگیری کارخانه
وزن تقریبی
واحد فروش
پیشنهاد ویژه False