میلگرد 12 اروند A3
قیمت 14,311 تومان
محل بارگیری کارخانه
وزن تقریبی
واحد فروش
پیشنهاد ویژه True