هاش 40 سنگین ترک
قیمت 54,128 تومان
محل بارگیری بارگیری از مبدا
وزن تقریبی
طول شاخه
واحد فروش